GDPR

Pravidlá spracovania osobných údajov spoločnosťou WARRIOR spol., s. r. o., výrobcom nábytku na mieru značky VEJO

Cieľom týchto Pravidiel spracovania osobných údajov, vydaných spoločnosťou WARRIOR spol., s. r. o. so sídlom na ulici Belopotockého 720/2, Liptovský Mikuláš, 031 01, Slovenská republika; IČO: 47358211; DIČ: 2023821558; IČ DPH: SK2023821558, je poskytnúť informácie o tom, aké osobné údaje spoločnosť WARRIOR spol., s. r. o. získava a spracováva o fyzických osobách pri poskytovaní služieb, predaji tovaru a kontaktoch s potenciálnymi klientmi, na aké účely a ako dlho spoločnosť WARRIOR spol., s. r. o. tieto osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi spracováva, komu a z akého dôvodu ich môže odovzdať alebo poskytnúť, a tiež informovať o tom, aké práva fyzickým osobám v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov prináležia. Tieto Pravidlá sú účinné od 03.05.2021 a sú vydané v súlade s nariadením EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (ďalej len "nariadenie" alebo "GDPR") na účely zabezpečenia informačnej povinnosti spoločnosti WARRIOR spol., s. r. o. ako správcu podľa čl. 13 GDPR.

1) Čo sú to osobné údaje

 • všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (ďalej len "subjekt údajov"), to znamená akékoľvek údaje, na základe ktorých je možné fyzickú osobu priamo alebo nepriamo identifikovať.

2) Čo je to spracovanie osobných údajov

 • akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi, vykonávaná tiež automatizovane, ako je zhromažďovanie, zaznamenanie, usporiadanie, uloženie, pozmenenie, vyhľadanie, použitie, šírenie či sprístupnenie, ale aj ich obmedzenie, výmaz alebo zničenie.

3) Za akým účelom sa Vaše osobné údaje spracovávajú a akých osobných údajov sa to týka

Vaše osobné údaje spracovávame iba na tieto účely:

 • plnenie zmluvy (objednávky), ktorú ste so spoločnosťou WARRIOR spol., s. r. o. uzavreli, predovšetkým poskytovanie objednaných služieb a tovaru, alebo konanie smerujúce k uzavretiu zmluvy,
 • dodržanie zákonných povinností,
 • náš oprávnený záujem (napr. uplatnenie nášho nároku vyplývajúceho zo zmluvy).

Vzhľadom na uvedené účely spracovávame iba údaje, ktoré uvádzate v zmluve (objednávke) so spoločnosťou WARRIOR spol., s. r. o., prípadne údaje, ktoré od Vás získame v priebehu plnenia objednávky, teda:

 • meno a priezvisko (fyzické a právnické osoby),
 • IČO, IČ DPH a DIČ (právnické osoby),
 • rodné číslo, prípadne dátum narodenia,
 • bydlisko, doručovacia adresa, prípadne sídlo a fakturačná adresa u právnických osôb,
 • adresa miesta dodania tovaru alebo služieb,
 • e-mailová adresa a telefónne číslo,
 • bankové spojenie,
 • IP adresa, z ktorej k nami poskytovanej on-line službe pristupujete,
 • informácie o zariadení, pomocou ktorých využívate naše on-line služby,
 • údaje o tom, aké služby a v akom rozsahu od nás využívate,
 • prevádzkové a lokalizačné údaje.

Spracovanie Vašich osobných údajov pre účely plnenia zmluvy (objednávky) je nevyhnutnou požiadavkou pre samotné uzavretie zmluvy a poskytnutie plnenia z našej strany.

4) Potrebujeme k spracovaniu údajov Váš súhlas?

 • ak si u firmy WARRIOR spol., s. r. o. objednáte produkty (výrobky), spracovávame Vaše údaje na základe plnenia zmluvy (objednávky) bez Vášho súhlasu,
 • ak ste si u firmy WARRIOR spol., s. r. o. objednali produkty (výrobky) on-line alebo ak ste sa zaregistrovali na našich webových stránkach VejoNabytok.sk a Vvvvv.sk, spracovávame Vaše údaje na základe oprávneného záujmu bez Vášho súhlasu za účelom zlepšovania našich služieb pre Vás a za účelom poskytovania ponúk na mieru, informovanie o novinkách a zaujímavých tipoch.

Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať spôsobom uvedeným v texte "Ak si od nás neželáte dostávať novinky a zaujímavé tipy, môžete sa odhlásiť tu".

5) Kto je to správca a kto má prístup k Vaším osobným údajom

 • správcom je ten, kto nielen spracúva Vaše osobné údaje, ale predovšetkým pre toto spracovanie stanovuje účely a prostriedky,
 • Vaše osobné údaje spracováva spoločnosť WARRIOR spol., s. r. o., Belopotockého 720/2, Liptovský Mikuláš, 031 01, IČO: 47358211, DIČ: 2023821558, IČ DPH: SK2023821558, ktorá je správcom Vašich osobných údajov,
 • ďalej majú prístup k Vašim osobným údajom podnikajúce právnické alebo fyzické osoby, ktoré nám poskytujú služby (napríklad rozvoz tovaru) a montážne, servisné či technické práce. Pre vlastnú potrebu však Vaše osobné údaje nevyužívajú, sú teda len spracovateľom Vašich osobných údajov.

6) Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame

 • Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli,
 • po skončení zmluvného vzťahu v uchovávaní Vašich osobných údajov pokračujeme, ak pre nás táto povinnosť plynie z právnych predpisov (v súčasnej dobe to môže byť až 10 rokov),
 • ďalším dôvodom pre uchovávanie osobných údajov aj po skončení zmluvného vzťahu je uplatnenie nášho nároku, ktorý naďalej pretrváva (napríklad evidencia a vymáhanie dlžnej sumy)

7) Vaše osobné údaje a tretie krajiny

Spoločnosť WARRIOR spol., s. r. o. neodovzdáva osobné údaje svojich klientov a návštevníkov do tretej krajiny, ani medzinárodným organizáciám.

8) Aké sú Vaše práva

 • právo na informácie o spracovaní Vašich osobných údajov (Všetky potrebné informácie nájdete v tomto informačnom memorande. Ak tu nenájdete informácie, ktoré hľadáte, môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov),
 • právo na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu či vymazanie,
 • máte právo získať od spoločnosti WARRIOR spol., s. r. o. potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak spracovávané sú, máte právo získať prístup k týmto osobných údajom a k nasledujúcim informáciám:

a) účel ich spracovania;
b) kategória dotknutých osobných údajov;
c) príjemcovia, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené;
d) plánovaná doba, počas ktorej budú osobné údaje spracovávané;
e) máte právo požadovať od spoločnosti WARRIOR spol., s. r. o. opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania, alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu;
f) máte právo podať sťažnosť u dozorného úradu;
g) všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od subjektu údajov;
h) skutočnosť, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.

 • máte právo na to, aby boli spracovávané iba Vaše presné osobné údaje, ktoré zodpovedajú skutočnosti. S tým súvisí právo na prípadnú opravu nepresných osobných údajov.
 • máte právo na to, aby spoločnosť WARRIOR spol., s. r. o. bez zbytočného odkladu vymazala osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, v prípade, že:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané alebo inak spracované;
b) odvoláte súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie;
c) vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie;
d) osobné údaje boli spracované nezákonne;
e) osobné údaje sa musia vymazať pre splnenie právnej povinnosti ustanovenej v legislatíve Európskej únie alebo Slovenskej republiky;
f) osobné údaje boli získané v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti. Právo na vymazanie nebude platiť, ak je spracovanie nevyhnutné pre splnenie právnych povinností, pre určenie, výkon alebo ochranu právnych nárokov a ďalšie prípady uvedené v GDPR.

 • právo namietať

a) námietku máte možnosť vzniesť kedykoľvek, keď sa domnievate, že spracovanie Vašich osobných údajov prebieha v rozpore s právnymi predpismi;
b) na základe námietky sme v prípade jej oprávnenosti povinní spracovanie Vašich osobných údajov ukončiť;
c) námietku môžete vzniesť aj vtedy, keď ide o prípady, kedy by sme Vaše osobné údaje spracovávali z dôvodu nášho oprávneného záujmu, ktorý už pominul.

 • právo na prenosnosť údajov

Ak nás požiadate, aby sme Vaše osobné údaje odovzdali inému správcovi, urobíme tak v rozsahu, v akom o to požiadate.

 • právo podať sťažnosť na ÚOOÚ SR

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje nespracovávame zákonným spôsobom, kedykoľvek môžete podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na ulici Hraničná 12, Bratislava 27, 820 07; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk; telefón: +421-2-32 31 32 14, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk.

 • právo na obmedzené spracovanie

V prípade, že sú Vaše spracovávané údaje nepresné, obmedzíme ich spracovanie na dobu nevyhnutnú na ich opravu alebo doplnenie. Spracovanie obmedzíme tiež na dobu, počas ktorej preveríme, či Vami vznesená námietka je legitímna.

 • právo na oznámenie o porušení zabezpečenia osobných údajov

Toto právo spočíva v našej povinnosti oznámiť Vám v súlade s právnymi predpismi prípady, keď dôjde k porušeniu zabezpečenia Vašich osobných údajov, z ktorého vyplynie vysoké riziko pre Vaše práva a slobody.

 • právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov

V prípade, že spoločnosť WARRIOR spol., s. r. o. spracováva niektorý z osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek písomne odvolať, a to zaslaním nesúhlasu so spracovaním osobných údajov poštou na adresu sídla spoločnosti WARRIOR spol., s. r. o., Belopotockého 720/2, Liptovský Mikuláš, 031 01 alebo na e-mailovú adresu marketing@vejonabytok.sk.

9) Súbory cookie

 • spoločnosť WARRIOR spol., s. r. o. používa súbory cookie alebo malé textové súbory, ktoré identifikujú užívateľov webových stránok www.VejoNabytok.sk a www.vvvvv.sk a nahrávajú ich užívateľské aktivity. Text v súbore cookie je často tvorený radom čísel a písmen, ktoré jednoznačne identifikujú počítač užívateľa, neposkytujú však žiadne konkrétne osobné údaje o užívateľovi,
 • webové stránky www.VejoNabytok.sk a www.vvvvv.sk automaticky identifikujú IP adresu používateľa. IP adresa je číslo automaticky pridelené počítaču užívateľa po pripojení k internetu. Všetky tieto informácie sú zaznamenávané v súbore činnosti serverom, ktorý umožňuje následné spracovanie údajov
 • účel užívania cookies: Spoločnosť WARRIOR spol., s. r. o. používa súbory cookie a podobné technológie k niekoľkým účelom, medzi ktoré patria:

a) Prihlásenie a overenie. Akonáhle užívateľ použije osobný účet, aby sa prihlásil, dôjde na jeho zariadení k uloženiu šifrovaného súboru cookie, ktorý mu umožní prechádzať medzi stránkami webu bez nutnosti sa opakovane prihlasovať.
b) Editácia. Spoločnosť WARRIOR spol., s. r. o. používa súbory cookie na prispôsobenie obsahu a informácií požiadavkám užívateľov pre účely zabezpečenia užívateľskej prívetivosti webových stránok
c) Diagnostika. Spoločnosť WARRIOR spol., s. r. o. používa súbory cookie na účel diagnózy a opravy technických problémov nahlásených užívateľmi alebo programátormi, ktoré sú spojené s IP adresami pod kontrolou konkrétnej webovej spoločnosti alebo poskytovateľa pripojenia na internet.
d) Analýza. Spoločnosť WARRIOR spol., s. r. o. používa súbory cookie a iné identifikátory na účely zhromažďovania údajov o používaní a výkone webových stránok www.VejoNabytok.sk a www.vvvvv.sk.

 • cookies tretích strán: Na webových stránkach www.VejoNabytok.sk a www.vvvvv.sk môžu byť tiež umiestnené súbory cookie tretích strán. Môže to byť napríklad preto, že spoločnosť WARRIOR spol., s. r. o. poverila tretiu stranu analýzou stránok. Spoločnosť WARRIOR spol., s. r. o. využíva nasledujúcich poskytovateľov on-line služieb:

a) Google, Inc. - služby Google Analytics, Google Ads
b) Facebook, Inc. - služba Facebook a Facebook Business Manager
c) Facebook, Inc. - služba Instagram
d) LinkedIn Corporation - služba LinkedIn

 • nastavenia cookies: Väčšina webových prehliadačov akceptuje súbory cookie automaticky. Poskytujú však aj ovládacie prvky, ktoré umožňujú ich blokovanie alebo odstránenie. Užívatelia webových stránok www.VejoNabytok.sk a www.vvvvv.sk sú oprávnení nastaviť svoj prehliadač tak, aby bolo používanie cookies na ich počítači blokované. Pokyny k blokovaniu alebo odstraňovaniu súborov cookies v prehliadačoch možno spravidla nájsť v dokumentácii pomocníkov jednotlivých prehliadačov.

10) Kontaktné údaje

Kontaktovať nás môžete prostredníctvom e-mailu na adrese vejo@vejonabytok.sk alebo písomne na nasledujúcej adrese:

WARRIOR spol., s. r. o.
Belopotockého 720/2
Liptovský Mikuláš
031 01
Slovenská republika

Tieto Pravidlá spracovania osobných údajov sú súčasťou Všeobecných obchodných podmienok a spoločnosť WARRIOR spol., s. r. o. ich bude v prípade potreby aktualizovať. Aktuálna verzia pravidiel bude vždy dostupná na webovej stránke www.VejoNabytok.sk. Ak dôjde v týchto pravidlách k podstatnej zmene v spôsoboch zaobchádzania s osobnými údajmi, spoločnosť WARRIOR spol., s. r. o. dotknuté osoby o tom informuje tak, že pred implementáciou týchto zmien viditeľne zverejní upozornenia na ne. Spoločnosť WARRIOR spol., s. r. o. odporúča klientom spracovanie osobných údajov priebežne kontrolovať.