Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok pre nábytok značky Vejo

1. Ak ide o vadu tovaru a služby, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Výrobca je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci má právo uplatniť si u Výrobcu reklamáciu výlučne na také tovary a služby, ktoré si kúpil od Výrobcu, ktorých producentom alebo poskytovateľom je výlučne Výrobca a ktoré sú vlastníctvom Kupujúceho.

2. V prípade, ak vlastnícke právo ešte neprešlo z Výrobcu na Kupujúceho, Kupujúci si v zmysle platnej legislatívy môže reklamáciu nárokovať až po úplnej úhrade dohodnutej ceny za produkty od Výrobcu. Dohodnutá cena je súčasťou Cenovej ponuky, ktorú vytvára Výrobca na základe požiadaviek a inštrukcií Kupujúceho a ktorá je kupujúcim schválená (písomne alebo ústne) ešte pred začiatkom výroby produktov.

3. Výrobca poskytuje na všetok ponúkaný tovar zo svojej produkcie záruku v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare alebo v Cenovej ponuke uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zo strany Kupujúceho alebo prepravnej spoločnosti, ktorá Kupujúcemu tovar doručuje. Záruka poskytovaná Výrobcom sa nevzťahuje na produkty od iných producentov (napríklad na vstavané elektrospotrebiče a podobne).

4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u Výrobcu, a to okamžite po zistení vady alebo chyby. V prípade výskytu vady tovaru nesmie kupujúci tovar až do odstránenia vady ďalej používať.

5. Právo na záruku zaniká v prípade, ak:

a) k vade došlo mechanickým poškodením produktu, ktoré spôsobil Kupujúci alebo iné tretie osoby,

b) došlo k poškodeniu alebo vade produktu nesprávnym zaobchádzaním s produktom, alebo spôsobom iným, ako bol uvedený v návode na používanie produktu,

c) Kupujúci neoznámil zjavné vady či poškodenia produktu pri prevzatí produktu,

d) Kupujúci alebo tretie osoby používali produkty vyrobené Výrobcom v podmienkach, ktoré vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi a ďalšími činiteľmi nezodpovedajú prirodzenému prostrediu produktov,

e) Kupujúci zanedbal údržbu a starostlivosť o produkty,

f) Kupujúci alebo tretie osoby poškodili produkty nadmerným zaťažovaním,

g) Kupujúci alebo tretie osoby používajú produkty v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii k produktom, v rozpore so všeobecnými zásadami, technickými normami a inými bezpečnostnými predpismi, alebo ak inak porušia záručné podmienky.

6. Zo záruky sú taktiež vyňaté chyby, vady alebo poškodenia, ktoré vznikli pri živelnej pohrome, respektíve v súvislosti so živelnou pohromou.

7. Záruka sa tiež nevzťahuje na bežné opotrebovanie produktov (alebo ich častí) spôsobené používaním produktov.

8. Reklamované produkty je potrebné zaslať alebo osobne doručiť na adresu Výrobcu uvedenú nižšie. Produkty je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k ich poškodeniu. K reklamovaným produktom je potrebné pripojiť kópiu dokladu o ich kúpe (faktúru).

9. Výrobca potvrdí prijatie reklamácie a vydá Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie produktov vo vhodnej forme. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí byť doručené Kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

10. Výrobca je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (odo dňa prijatia reklamovaného produktu alebo reklamačného podnetu). V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví Výrobca reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru Výrobcom. Po uplynutí 30-dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy respektíve od odsúhlasenej Cenovej ponuky a Výrobca mu vráti plnú sumu za produkty, alebo má právo na výmenu produktov za nové.

11. Výrobca môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

12. V prípade výmeny tovaru za nový dostane Kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

13. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

14. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bol kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy s Výrobcom upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

15. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú Kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

16. Práva Kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie

a) Pri odstrániteľnej chybe má Kupujúci právo, aby bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia chyby, poškodenia alebo vady rozhoduje Výrobca. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy zistenej vady výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým Výrobcovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu produktu alebo závažnosť chyby či poškodenia.

b) Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu produktu na daný účel, má Kupujúci právo buď na výmenu veci, alebo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy a vrátenie peňazí.

c) V prípade, že má produkt súčasne najmenej tri chyby, ktoré bránia Kupujúcemu v jeho riadnom užívaní, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od Kúpnej zmluvy a vrátenie peňazí. Také isté právo má Kupujúci, ak sa na produkte vyskytne rovnaká chyba, ktorá bola už dvakrát opravovaná, a tretíkrát bol ten istý produkt zaslaný na reklamáciu.

d) Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním opraveného reklamovaného produktu, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia, alebo jej odôvodneným zamietnutím.

17. Nepoškodenie produktu, respektíve neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní produktov) je potrebné skontrolovať bezprostredne pri preberaní produktu. Keďže produkt sa pri preprave môže poškodiť, odporúčame Kupujúcemu rozbaliť produkt a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu alebo doručovateľa. Podpisom Kupujúci kuriérovi záväzne prehlasuje, že obal i produkty prevzal nepoškodené.

18. Výrobca poučil Kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka tak, že umiestnil tento reklamačný poriadok na svojej internetovej stránke a Kupujúci mal možnosť si ho prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

19. Pokiaľ Kupujúci, ktorý spĺňa definíciu spotrebiteľa v zmysle ust. § 2 písm. a) zákona NR SR č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, nie je spokojný so spôsobom, ktorým Výrobca vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Výrobca porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Výrobcu so žiadosťou o nápravu. Ak Výrobca na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ust. § 12 zákona NR SR č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Výrobcom je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, IČO: 17 331 927, www.soi.sk, alebo iná príslušná oprávnené právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

20. Tento Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti WARRIOR spol., s. r. o. a Výrobca si vyhradzuje právo ho kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho.

21. Kontakt pre zasielanie reklamácií Výrobcovi

WARRIOR spol., s. r. o.
VEJO nábytok
Iľanovo 177
Liptovský Mikuláš
031 01
Slovenská republika

+421917745332, vejo@vejonabytok.sk