Rozvoj zručností zamestnancov značky VEJO

Názov projektu:   WARRIOR spol., s. r. o. zvyšuje zručnosti svojich zamestnancov

Kód projektu:   NFP312081CJZ3

Operačný program:   Operačný program Ľudské zdroje

Typ projektu:   Dopytovo orientovaný projekt

Termín realizácie:   12/2022 – 10/2023

Prijímateľ:   WARRIOR spol., s. r. o.

Kód výzvy:   OPĽZ-DOP-2022/8.1.1/RO-01- Rozvoj zručností na podporu trhu práce


Cieľ projektu

Cieľom projektu s názvom "WARRIOR spol., s. r. o. zvyšuje zručnosti svojich zamestnancov“ je podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 na základe rozvoja zručností osôb na obnovujúcom sa trhu práce, vrátane zručností prispievajúcich k prechodu na digitálnu ekonomiku a aplikovaní automatizovaných systémov so zreteľom na udržanie pracovných pozícií a efektívnej zastupiteľnosti. Tiež zvýšenie odolnosti dotknutých zamestnancov a zamestnávateľa na zvládnutie podobných krízových situácií v budúcnosti. Aktivity sú zamerané na nadobúdanie/zvyšovanie zručností na účely zabezpečenia kvalifikovanej pracovnej sily, disponujúcej zručnosťami reagujúcimi na vývoj jednotlivých pracovných činností na pracovných miestach obnovujúceho sa trhu práce.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fonduEurópskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Partneri

www.esf.gov.sk
www.employment.gov.sk
www.ludskezdroje.gov.sk

Značka VEJO nábytok vzdeláva zamestnancov