Všeobecné obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj “VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou

Obchodné meno: WARRIOR spol., s. r. o.
Sídlo:  Belopotockého 720/2
           Liptovský Mikuláš
           031 01
           Slovenská republika

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 59712/L. Spoločnosť WARRIOR spol., s. r. o. je platcom DPH.

IČO: 47358211
DIČ: 2023821558
IČ DPH: SK2023821558

Bankový účet
IBAN: SK72 0200 0000 0036 1164 4853
SWIF/BIC: SUBASKBX
VÚB banka, a.s.

(ďalej len “Výrobca”) a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovarov alebo služieb ponúkaných Výrobcom.

2. Kontakt a adresa Výrobcu

Sídlo spoločnosti:

WARRIOR spol., s. r. o.
Belopotockého 720/2
Liptovský Mikuláš
031 01
Slovenská republika

Výrobná prevádzka:

VEJO – nábytok na mieru
Iľanovo 177
Liptovský Mikuláš
031 01
Slovenská republika

E-mail: vejo@vejonabytok.sk
Telefón: +421 917 745 332

3. Kupujúcim sa rozumie každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá Výrobcovi vyplnila a podpísala písomnú objednávku tovarov a služieb zhotovených na mieru alebo na základe osobitých požiadaviek Kupujúceho, alebo ktorá obdržala e-mailové, telefonické alebo písomné oznámenie od Výrobcu o prijatí takejto objednávky. Kupujúcim je taktiež každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá Výrobcovi zadala objednávku na dodanie tovarov a služieb zhotovených na mieru alebo na základe osobitých požiadaviek odoslaním e-mailu alebo elektronického formulára prostredníctvom internetovej stránky Výrobcu www.VejoNabytok.sk.

4. Spotrebiteľom je Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, a ktorý pri vypĺňaní a podpisovaní objednávky pre Výrobcu nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania a ktorý spĺňa definíciu spotrebiteľa v zmysle ust. § 2 písm. a) zákona NR SR č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

5. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu pri podpise objednávky vyplynúť) s Kupujúcim, ktorý pri vypĺňaní a podpisovaní objednávky pre Výrobcu koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (teda Kupujúci, ktorý nie je v postavení spotrebiteľa), sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

6. Objednávkou sa na účely týchto VOP rozumie objednávka nábytku, nábytkových produktov a služieb, zhotovených alebo poskytnutých na mieru alebo na základe osobitých požiadaviek kupujúceho, ktorou si kupujúci záväzne objedná u Výrobcu zhotovenie a dodanie uvedeného produktu alebo poskytnutie uvedenej služby. Objednávka môže byť prijatá Výrobcom len písomne alebo elektronicky.

7. Produkty sú tovary a služby spojené s výrobou nábytku na mieru a dovozom a montážou nábytku na mieru. Jednotlivé typy a charakteristiky nábytkov a služieb, ktoré si Kupujúci môže objednať, sú zverejnené na internetovej stránke Výrobcu www.VejoNabytok.sk (ďalej len „Produkty”).

8. Dodávateľom Produktov ponúkaných na internetovej stránke www.VejoNabytok.sk je Výrobca.

9. Príslušným orgánom vykonávajúcim dozor nad zákonnosťou v oblasti ochrany spotrebiteľa je:

Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Žilinský kraj
Predmestská 71
P.O. BOX B-89
Žilina 1
011 79
Slovenská republika

Telefónne číslo: +421 41 763 21 30
E-mailová adresa: za@soi.sk

Webový odkaz na podávanie podnetov: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

10. Akékoľvek sťažnosti, reklamácie alebo podnety môže Kupujúci adresovať aj priamo Výrobcovi, pričom Výrobca odporúča Kupujúcemu, aby sťažnosti, reklamácie a podnety odosielal na e-mailovú adresu vejo@vejonabytok.sk. Každá sťažnosť, reklamácia alebo podnet bude posúdená a vybavená do 14 pracovných dní v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, pričom o jej vybavení Výrobca informuje Kupujúceho rovnakou formou, akou Kupujúci sťažnosť, reklamáciu alebo podnet Výrobcovi doručil.

II. Objednávka produktu

1. Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho s Výrobcom je riadne vyplnená objednávka (ďalej len “Objednávka”) produktov Výrobcu realizovaná písomne, elektronickou poštou (e-mailom) alebo prostredníctvom elektronického objednávkového formulára na internetovej stránke www.VejoNabytok.sk.

2. Objednávka sa považuje za riadne vyplnenú, ak obsahuje nasledujúce údaje: presnú identifikáciu druhu, parametrov a množstva objednávaného tovaru alebo druhu a rozsahu objednávaných služieb; meno a priezvisko fyzickej osoby, alebo označenie obchodnej firmy či podnikateľského subjektu u právnickej osoby, ktorá sa stáva Kupujúcim; IČO, DIČ a IČ DPH, ak boli Kupujúcemu pridelené; telefonický kontakt Kupujúceho; adresa bydliska, miesta podnikania či sídla Kupujúceho.

3. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza akceptáciou Objednávky Produktov Výrobcom, pričom k akceptácii Objednávky Produktov zo strany Výrobcu dochádza na základe písomného alebo elektronického potvrdenia Výrobcu o výslovnom prijatí Objednávky, ktoré je odoslané Kupujúcemu do 7 dní od doručenia Objednávky Výrobcovi.

4. Vzhľadom na povahu a charakter produktov ponúkaných Výrobcom (nábytok a nábytkové doplnky zhotovené na mieru a služby ponúkané na základe osobitých požiadaviek Kupujúceho) a v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ, predovšetkým v súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa, pri predaji tovaru Kupujúci nemôže odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy po potvrdení Objednávky Výrobcom.

III. Kúpna cena a platobné podmienky

1. Cena Produktov (tovarov a služieb) objednávaných priamo v obchodných priestoroch Výrobcu písomne, alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu či elektronického formuláru na stránke www.VejoNabytok.sk (ďalej len ”Kúpna cena“), je pre každý produkt individuálna a vypočítaná samostatne podľa materiálovej, pracovnej a časovej náročnosti jeho zhotovenia Výrobcom. Je uvedená v detailnej cenovej kalkulácii (ďalej len “Cenová ponuka”), ktorá je samostatnou prílohou k Objednávke Produktov. Kúpna cena je platná v momente podpísania Objednávky s Cenovou ponukou Kupujúcim.

2. Súčasťou Cenovej ponuky sú aj náklady spojené s prepravou Produktov do miesta dodania Produktov podľa Objednávky Kupujúceho a na ďalšie služby nevyhnutne potrebné na dodanie a výrobu Produktov na mieru (napríklad 3D vizualizácia, poradenstvo a podobne), s ktorými Kupujúci podpísaním Objednávky súhlasil.

3. Základným platidlom u Výrobcu je mena euro (€).

4. Kúpna cena Produktov v Cenovej ponuke a Objednávke je uvedená vrátane DPH. Potvrdením a podpísaním Objednávky s Cenovou ponukou Kupujúci uvedenú Kúpnu cenu akceptuje.

Formy platby za Produkty sú uvedené v článku IV. bod 1. týchto VOP, pričom Kupujúci sa zaväzuje uhradiť Výrobcovi celú Kúpnu cenu za objednané Produkty zvolenou formou platby.

5. Kúpna cena za Produkty v Objednávke, ktoré zhotovuje priamo Výrobca, je splatná

a) vo výške 60 % z celkovej Kúpnej ceny do 7 dní od potvrdenia Objednávky Výrobcom a to hotovostným vkladom Kupujúceho na bankový účet Výrobcu, alebo prevodom z bankového účtu Kupujúceho na bankový účet Výrobcu,

b) vo výške 40 % z celkovej Kúpnej ceny do 7 dní od prevzatia Produktov Kupujúcim alebo jeho splnomocneným zástupcom a to hotovostným vkladom Kupujúceho na bankový účet Výrobcu, alebo prevodom z bankového účtu Kupujúceho na bankový účet Výrobcu.

6. Kúpna cena za Produkty v Objednávke, ktorých zhotoviteľom nie je Výrobca, ale subdodávateľské subjekty (napríklad elektrospotrebiče, sanitárna technika a podobne), je splatná vo výške 100 % do 7 dní od potvrdenia Objednávky zo strany Kupujúceho a to hotovostným vkladom Kupujúceho na bankový účet Výrobcu, alebo prevodom z bankového účtu Kupujúceho na bankový účet Výrobcu.

7. V prípade úhrady Produktov z Objednávky pred ich doručením Kupujúcemu považuje sa záväzok Kupujúceho uhradiť Kúpnu cenu Výrobcovi za splnený dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet Výrobcu.

8. Potvrdenie o zaplatení Kúpnej ceny vo forme daňového dokladu (faktúry) bude Kupujúcemu doručené elektronicky na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke alebo osobne Kupujúcemu, prípadne poštou na korešpondenčnú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke.

IV. Spôsoby platby

1. Za všetky Produkty (tovary a služby) Výrobcu môže Kupujúci platiť týmito spôsobmi:

1.1 Platba hotovostným vkladom na bankový účet Výrobcu.

1.2 Platba bezhotovostným prevodom na bankový účet Výrobcu.

V. Dodanie Produktov

1. Výrobca je povinný splniť Objednávku a dodať Kupujúcemu objednané Produkty (interiérový nábytok a nábytkové doplnky na mieru) v lehote najneskôr do 56 dní odo dňa doručenia Objednávky v zmysle článku II, bod 2, týchto VOP. Dodacia lehota sa môže zmeniť (predĺžiť alebo skrátiť) v závislosti od zmien, ktoré požaduje Kupujúci počas realizácie projektu, a taktiež vplyvom mimoriadnych činiteľov a okolností, ktoré sú v právnej oblasti označované a známe ako vyššia moc (vis maior).

2. Výrobca je povinný dodať Produkty Kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite spolu s daňovými dokladmi, ktoré sa vzťahujú k Objednávke, a inými dokladmi, ak existujú a sú typické pre dané Produkty.

3. Miestom dodania objednaných Produktov je adresa uvedená Kupujúcim v Objednávke, ak sa obe strany nedohodnú inak.

4. Dodanie Produktov uskutoční Výrobca vlastnými prostriedkami k rukám Kupujúceho (alebo Kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie Produktov), alebo prostredníctvom tretích osôb (prepravných a zásielkových spoločností).

5. Dodanie Produktov je uskutočnené ich prevzatím Kupujúcim (alebo Kupujúcim písomne splnomocnenou osobou na prevzatie Produktov).

6. Výrobca môže objednané Produkty, ktoré sú okamžite dostupné, zaslať Kupujúcemu priebežne a zvyšnú časť Produktov z Objednávky mu doručí dodatočne v zákonnej lehote. Takéto dodanie je možné s výslovným alebo písomným súhlasom Kupujúceho.

VI. Prevzatie Produktov a zodpovednosť za škodu

1. Produkt sa považuje za prevzatý Kupujúcim v okamihu, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného Produktu, alebo v prípade, ak sa

a) Produkty objednané Kupujúcim v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Produktov, ktoré boli dodané ako posledné,

b) dodáva Produkt pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) Produkt dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Produktu.

2. Nebezpečenstvo poškodenia Produktov a zodpovednosť za škodu na Produktoch prechádza na Kupujúceho riadnym prevzatím Produktov, pričom nezáleží na tom, či Kupujúci prevezme Produkty osobne, alebo prostredníctvom poverenej či splnomocnenej tretej osoby.

3. Vlastnícke právo prechádza z Výrobcu na Kupujúceho momentom doručenia a riadneho prevzatia objednaných Produktov Kupujúcim.

4. Kupujúci má právo neprevziať dodané Produkty najmä pokiaľ sú Produkty iného typu alebo v prípadoch:

a) dodania Produktu, ktorý je v rozpore s uzavretou Kúpnou zmluvou (ide o inú vec),

b) dodania Produktu v poškodenom stave,

c) dodania Produktu bez príslušných dokladov.

5. Pokiaľ dôjde k dodaniu Produktov Kupujúcemu podľa bodu 4. písmena a) tohto článku VOP, má Kupujúci okrem iného právo na to, aby mu Výrobca bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal Produkty v súlade s dohodnutými podmienkami v Objednávke, a to buď výmenou Produktov, alebo ich opravou. Ak nie je takýto postup možný, Kupujúci má právo požadovať zľavu z Kúpnej ceny, alebo od Objednávky odstúpiť.

6. Kupujúci je povinný uhradiť Výrobcovi Kúpnu cenu za Produkty dodané podľa dohodnutých podmienok v Objednávke riadne a včas.

VII. Zrušenie Objednávky a vrátenie peňazí

1. Kupujúci môže v lehote do 24 hodín od doručenia Objednávky Výrobcovi túto Objednávku písomne a bez uvedenia dôvodu zrušiť alebo odvolať.

2. Kupujúci je povinný najneskôr do 7 dní odo dňa zrušenia alebo odvolania Objednávky zaslať doručený tovar Výrobcovi alebo ho Výrobcovi odovzdať. To neplatí, ak Výrobca navrhne, že si tovar doručený Kupujúcemu vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu k Výrobcovi najneskôr v posledný deň lehoty.

3. Písomné zrušenie alebo odvolanie Objednávky musí obsahovať číslo Objednávky; meno, priezvisko a adresu Kupujúceho a číslo účtu, na ktoré budú Kupujúcemu vyplatené všetky finančné platby (napríklad prijaté zálohy) súvisiace s Objednávkou u Výrobcu.

4. Výrobca je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o zrušení alebo odvolaní Objednávky, vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Objednávky alebo v súvislosti s ňou, vrátane finančných záloh, nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

5. Zrušením alebo odvolaním Objednávky sú si obe zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty dodaného Produktu, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Produktom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti dodaného Produktu.

6. Ak Kupujúci riadne zruší alebo odvolá Objednávku, sám znáša náklady na vrátenie dodaného Produktu Výrobcovi. To neplatí, ak Výrobca súhlasí, že náklady na vrátenie Produktu bude znášať Výrobca.

7. Zásielky s vráteným Produktom poslané v prípade zrušenia alebo odvolania Objednávky ako dobierka nebudú zo strany Výrobcu prevzaté. Výrobca odporúča všetkým Kupujúcim, aby zásielky s vráteným Produktom posielali doporučene, alebo obdobnou formou bez dobierky.

8. Právo na zrušenie alebo odvolanie Objednávky (odstúpenie od zmluvy) sa neuplatňuje pre Produkty, ktoré sú vymedzené v ust. § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru. V prípade Výrobcu ide najmä o:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

c) vykonanie naliehavých opráv, mechanického servisu alebo údržby, o ktoré Kupujúci výslovne požiadal Výrobcu. To neplatí pre Objednávky na Produkty, ktorých predmetom je predaj iného Produktu ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy, servisu alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy Výrobcu u Kupujúceho a Kupujúci si tieto Produkty vopred neobjednal.

8. V prípade zrušenia alebo odvolania Objednávky je Výrobca povinný vrátiť Kupujúcemu vopred vyplatené finančné prostriedky (najmä zálohy) rovnakou formou, akou ich od Kupujúceho obdržal. Meniť formu vrátenia peňazí Kupujúcemu je možné len na základe súhlasu Kupujúceho.

9. Pri zrušení alebo odvolaní Objednávky, Výrobca nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby pred tým, ako je Výrobcovi zo strany Kupujúceho Produkt doručený späť, alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie Produktu späť Výrobcovi. To neplatí, ak Výrobca navrhne, že si Produkt vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

VIII. Osobné údaje a ich ochrana

1. Predávajúci prijal primerané opatrenia k spracúvaniu osobných údajov v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa nariadenia GDPR. Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený so spracúvaním jeho osobných údajov v zmysle pravidiel, ktoré nájde na nasledujúcom odkaze: https://www.vejonabytok.sk/gdpr.

IX. Záverečné ustanovenia

1. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená ich umiestnením a zverejnením na internetovej stránke www.VejoNabytok.sk a v obchodných priestoroch Výrobcu. V prípade zmeny vo VOP, vzťah medzi Kupujúcim a Výrobcom sa riadi podľa VOP platných a účinných pri podpísaní a potvrdení Objednávky.

2. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri objednávaní Produktov  podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti (teda sú spotrebiteľmi), sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov aj osobitné predpisy, najmä zákon o ochrane spotrebiteľa.

3. Právne vzťahy medzi Výrobcom a Kupujúcim ako i vzťahy týmito podmienkami neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení. Výrobca sa v takomto prípade zaväzuje bez zbytočného odkladu nahradiť dotknuté ustanovenie novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

5. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP sú Reklamačný poriadok a Pravidlá spracovania osobných údajov spoločnosťou WARRIOR spol., s. r. o., vzťahujúce sa na podnikateľskú činnosť Výrobcu. Dokumenty - Reklamačný poriadok a Pravidlá spracovania osobných údajov - sú zverejnené na internetovej stránke Výrobcu www.VejoNabytok.sk.

6. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením v obchodných priestoroch Výrobcu dňa 07.05.2021.